więcej
Home » FAQ »

Pytania i odpowiedzi - FAQ

 1. Co to jest karta pobytu?

  Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Dokument ten wraz z ważnym paszportem zagranicznym potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce oraz uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez konieczności posiadania wizy. Przy przekraczaniu granicy należy przedstawić uprawnionym funkcjonariuszom Straży Granicznej kartę pobytu razem z ważnym paszportem zagranicznym.
   
 2. Jak uzyskać kartę pobytu?

  Karta pobytu jest dokumentem wydawanym cudzoziemcowi, któremu udzielono:
  • Zezwolenia na pobyt czasowy;
  • Zezwolenia na pobyt stały;
  • Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  • Statusu uchodźcy;
  • Ochrony uzupełniającej;
  • Zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

   A zatem, aby uzyskać kartę pobytu w Polsce należy najpierw uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce.
    
 3. Opłata za wydanie karty pobytu

  Za wydanie lub wymianę karty pobytu - 50 złotych
  Za wymianę karty pobytu w przypadku zawinionej przez cudzoziemca jej utraty lub zniszczenia - 100 złotych
  W przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty lub zniszczenia karty pobytu każdorazowo - 150 złotych
   
 4. Zezwolenie na pobyt czasowy

  Cudzoziemiec planujący przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane maksymalnie na 3 lata. Okres ważności zezwolenia może być jednak krótszy, jeżeli podstawa  ubiegania się o to zezwolenie wskazuje na zasadność pobytu krótszego.

  UWAGA: Zezwolenia na pobyt czasowy nie przedłuża się samoczynnie. Jeśli cudzoziemiec chce pozostać w Polsce, musi ubiegać się o nowe zezwolenie.

  Uwaga: Cudzoziemiec powinien opuścić Polskę przed upływem terminu ważności zezwolenia na pobyt czasowy, chyba że uzyskał inny, ważny dokument pozwalający mu na legalny pobyt w Polsce (np. kolejne zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE).

  Procedura legalizacji pobytu czasowego toczy się w urzędzie wojewódzkim w wydziale właściwym ds. cudzoziemców w województwie, w którym mieszka cudzoziemiec.

  Aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy, cudzoziemiec musi przedstawić udokumentowane powody, dla których chce przebywać w Polsce. Powodami takimi może być:
  • Podjęcie lub kontynuacja pracy na terytorium Polski;
  • Wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
  • Wykonywanie pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do Polski;
  • Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce;
  • Podjęcie lub kontynuacja studiów w Polsce;
  • Odbycie kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach licencjackich, magisterskich, albo doktoranckich w języku polskim;
  • Prowadzenie badań naukowych w Polsce;
  • Przyjazd do członków rodziny obywatela Polski lub członka rodziny cudzoziemca;
  • Bycie ofiarą handlu ludźmi, która przebywa w Polsce, podejmuje współpracę z organami prowadzącymi postępowanie w sprawie zwalczania handlu ludźmi oraz, która zerwała kontakty z osobami podejrzanymi o handel ludźmi;
  • Zamiar dołączenia członka rodziny do obywatela państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej zamieszkującego w Polsce;
  • Bycie niepełnoletnim dzieckiem cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli dziecko urodziło się w okresie ważności tej wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy;
  • Bycie małoletnim dzieckiem cudzoziemca będącym małżonkiem obywatela Polski i posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy wydane dla członka rodziny obywatela Polski;
  • Inne, ważne okoliczności, których istnienie zostanie udowodnione.
    
 5. Procedura ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy

  Zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest w urzędzie wojewódzkim w wydziale ds. cudzoziemców właściwym ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.
  Od cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie na pobyt czasowy są pobierane odciski palców do celów umieszczenia ich na karcie pobytu.

  W przypadku, gdy cudzoziemiec składa wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy podczas swojego legalnego pobytu w Polsce oraz jeśli wniosek nie zawiera braków formalnych, to wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Stempel ten legalizuje pobyt cudzoziemca w Polsce (nawet w przypadku, gdy skończy się ważność wizy czy poprzedniej karty pobytu) do dnia wydania decyzji w sprawie karty pobytu, a w przypadku odwołania się od decyzji negatywnej - do momentu, kiedy decyzja II instancji (tj. Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców) stanie się ostateczna.

  Uwaga: Stempel ten nie uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen lub Unii Europejskiej. Na podstawie stempla w paszporcie, cudzoziemiec może wyjechać do swojego kraju pochodzenia, natomiast nie będzie mógł  wrócić na tej podstawie do Polski - aby wjechać do Polski cudzoziemiec powinien uzyskać wizę.
  Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy składa wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy osobiście.

  Jeżeli cudzoziemiec nie złoży wniosku osobiście (tylko np. przez pełnomocnika), to wojewoda wezwie go do osobistego stawiennictwa w urzędzie w terminie 7 dni (w celu pobrania przez władze odcisków palców od cudzoziemca). Jeśli cudzoziemiec do urzędu nie przyjdzie, jego wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania, tzn. procedura przyznania mu karty nie będzie kontynuowana.
   
 6. Opłata za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy

  Opłata skarbowa za rozpatrzenie sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy wynosi 340 zł. Opłata ta jest zwracana w przypadku decyzji negatywnej na wniosek osoby.
  Opłata skarbowa za rozpatrzenie sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wynosi 440 zł.
  W przypadku pozytywnej decyzji, należy zapłacić dodatkowo 50 zł za wydanie karty pobytu.
  Koszty te można opłacić w kasie urzędu wojewódzkiego, w którym toczy się procedura lub przelać je na konto urzędu miasta. Informacje o numerze konta można uzyskać u właściwego wojewody.
   
 7. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

  Cudzoziemcy zamierzający zalegalizować swój pobyt w Polsce na podstawie podjęcia lub kontynuacji pracy Polsce, powinni ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

  W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, oprócz podstawowych dokumentów, o których mowa powyżej, cudzoziemiec musi również złożyć:
  • ubezpieczenie zdrowotne
   przedstawić dokumenty poświadczające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu
  • dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania
  • informację starosty dotyczącą wyniku testu rynku pracy lub dokumenty potwierdzające zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;
  • rozliczenie podatkowe np. PIT składany do urzędu skarbowego;
  • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
    
  WAŻNE! Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie wykonywanej pracy w Polsce nie musi wcześniej uzyskać zezwolenia na pracę
  W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wydana karta pobytu poświadcza prawo  cudzoziemca do podjęcia w Polsce pracy na rzecz konkretnego pracodawcy i na warunkach wskazanych w decyzji o udzieleniu zezwolenia.

  W decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wskazane są dane pracodawcy cudzoziemca, stanowisko, na którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.
  Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę  jest wydawane maksymalnie na 3 lata. Okres ważności zezwolenia na pobyt i pracę może być jednak krótszy. Zazwyczaj okres, na który wydawane jest  zezwolenie na pobyt i pracę zależy od przedstawionych przez cudzoziemca dokumentów. Na przykład, w przypadku, gdy cudzoziemiec ma podpisaną umowę z pracodawcą na okres 2 lat, to w takim wypadku zezwolenie na pobyt i pracę będzie również wydane na nie więcej niż 2 lata.